แจกยาฟรี แก้ลูคีเมีย บอกต่อไปได้กุศลแรง


แจกยาฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง

ขอประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก
เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) และ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอกต่อ...


แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

และมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน

และคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้น ๆ ในทุกวันนี้ คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ มะเร็งกระเพาะอาหารไว้ด้วย


โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเล ือดนี้

ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง
ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อย สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด ล่าสุดบริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีส ได้จ! ัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป ( GIPAP) ซึ่งเป็นโครงการให้ความ


ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ( Chronic Myeloid Leu kemia) ที่มีผล ฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวก ผู้ป่วย มีอาการในระยะรุนแรงของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์

( GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tu mor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ใน ระยะลุกลาม ( มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)

โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะ มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยไ ด้ต่อไป ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ปร ะเทศทั่วโลก ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า 1.8 หมื่นราย โดย
มีผู้ป่วยจากประเทศไทย ประมาณ 800 คนซึ! ่งนับว่ายังน้อยมาก


จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ได้จัด ตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศ ลนานาชาติ

ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าวทั้งนี้


สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู ่ที่ซีแอตเติลประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย Pedro Rivarola เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย แม็กซิ มิเลียโน ริวาโรลา ' (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์! ( ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระสำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้


ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
(CML-Chronic Myeloid Leukemia) ? รือ มะเร็งกระเพาะอาห าร ( GIST)
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
2! . ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้

และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น


หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรี จากแพทย์ผู้รักษา แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบ
สมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่ www.themaxfoundation <
http://www.themaxfoundation/
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร ์โ ทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3. ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอน ุมัติให้ท่าน! ทราบเอง


ส่วนโรงพยาบ าลที่เข้าร่วมในโครงการมี
16 แห่ง คือ
1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศิริราชพยาบาล
4. โรงพยาบาลจุฬา ลงกรณ์
5. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. โรงพยาบาลราชวิถี
7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพร ะเกียรติ
9. โรงพยาบาลตำรว จ
10. โรงพยาบาลภูมิพล
11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
14. โรงพยาบาลหาดใหญ่
15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
และ
16. โรงพยาบาลสระบุรี


ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร สนธิกร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ
8202
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่
www.gipapthailand.org < http://www.gipapthailand.org/
หรือ
www.themaxfoundation.com < http://www.themaxfoundation.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น